Terwolde informatieavond 5 juni 2008
 
Andries Kuipers opent de informatieavond om 20.00 uur in café-restaurant Dorpszicht. De status van de avond is informatie verschaffen.
 
PRESENTATIE
 
Voorgeschiedenis (Jan van Muyden, wethouder)
Aan de basis van het woningbouwprogramma liggen een aantal beleidsstukken.
Provinciaal is er in het Streekplan Gelderland een aantal zoeklocaties voor woningbouw aangewezen. Tevens is in de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek een fors woningbouwopgave tot 2030 opgenomen. Terwolde valt deels binnen dit bundelingsgebied van de Stedendriehoek. De Wijk valt binnen het bundelingsgebied, de rest van Terwolde valt erbuiten. Terwolde maakt ook onderdeel uit van het Nationaal Landschap de Veluwe.
Met deze twee punten in het achterhoofd is in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst een woningbouw taakstelling opgesteld voor Terwolde van 250 woningen tot 2030. Vanuit de gemeente is dit tijdens de gesprekken met de kernploeg aangepast tot 125 woningen tot 2020, aangezien de analyses hebben aangetoond dat aan de hand van een natuurlijk groeimodel de opnamecapaciteit van het landschap rondom Terwolde circa 125 woningen bedraagt.
Op de voor woningbouw aangewezen gronden is vervolgens de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd. Dit houdt in dat de komende twee jaar de grond als eerst aan de gemeente te koop zal worden aangeboden. De gemeente heeft op meer grond dit recht gevestigd dan nodig is.
 
-> Vraag/opmerking: Volgens het Streekplan valt De Wijk ook buiten het bundelingsgebied van de Stedendriehoek.
 
Proces (Andries Kuipers)
Het traject is in 2006 al gestart. Van september tot november 2006 heeft het proces voor “Dorpen groeien op eigen wijze” centraal gestaan. Vervolgens is in februari 2007 overleg geweest met de gemeente Voorst over de voortgang van het project. Toen Terwolde niet in aanmerking kwam voor het project ‘Dorpen groeien op eigen wijze’, is door de gemeente besloten om toch een apart traject voor het dorp op te starten. Terwolde heeft een aparte opbouw en structuur, de bewoners zijn bijzonder betrokken en het dorp valt voor het grootste deel buiten het bundelingsgebied. Besloten is om een apart proces voor Terwolde te starten met een intensieve samenwerking met de Kernploeg. In maart/april 2007 hebben vergaderingen van Dorpsbelangen plaatsgevonden en is een kernploeg samengesteld, welke bestaat uit ongeveer 13 mensen.
 
Vanaf april 2007 is het proces echt van start gegaan en heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Tot september 2007 heeft een inventarisatie van Terwolde plaatsgevonden. Hier kwam de discussie van de woningaantallen en doelgroep al naar voren. De vraag was voor wie er gebouwd zou worden en het antwoord was dat het om een regionale bouwopgave gaat. Het aantal van 250 woningen bijbouwen, 60% van het huidige aantal woningen, was zowel in volume als in oppervlakte teveel volgens de kernploeg en zij waren bang voor de ruimtelijke impact hiervan.
Vervolgens heeft een fietstocht plaatsgevonden, waar het doel was om waardevolle en minder succesvolle plaatsen in Terwolde te bekijken. Hierbij werd voor de kernploeg duidelijk dat de ruimtelijke kwaliteit bij de woningbouw voorop moet staan.
Vijf modellen zijn opgesteld waarvan er vier meteen van tafel geschoven konden worden.
 
In september 2007 is besloten om terug naar ‘af’ te gaan en van de eerder gemaakte inventarisatie uitgangspunten te formuleren. De gemeenteraad stemde hiermee in en gaf het proces meer tijd. Tot het eind van het jaar zijn de uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd in een Uitgangspuntennotitie. Op basis hiervan vond de ontwikkeling van een structuurbeeld begin 2008 plaats. Hier kwam uit dat de taakstelling van 250 woningen niet mogelijk is als men de omgeving van Terwolde in stand wil houden. Het maximale laadvermogen zou dan uitkomen op 125 woningen. Een gesprek met de wethouder heeft plaatsgevonden over de woningaantallen en temporisering. Uiteindelijk is een Structuurbeeld tot 2020 opgesteld voor circa 125 woningen. In 2015 zal een herijking van de woningbouwaantallen plaatsvinden. Het standpunt van de kernploeg is 125 woningen tot 2030 te bouwen.
 
Tot slot wordt aangegeven dat de kernploeg een kritische en opbouwende houding tegenover de gemeente heeft aangehouden. De relatie tussen de kernploeg en de gemeente is goed te noemen.
 
Structuurbeeld (Andries van den Berg, BügelHajema Adviseurs)
In deze presentatie wordt het proces meer inhoudelijk besproken.
Begonnen wordt het tonen van het parcours van de fietstocht en een aantal voorbeelden die toen zijn besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de analyse, waarbij onder andere de bodem van het landschap wordt besproken en tevens de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Terwolde vanaf circa 1850. De uitgangspunten worden kort aangehaald zoals: afstand tot dijk, contact tussen dorp en open ruimte, bestaande nederzettingenpatroon. Vervolgens is een landschappelijk kader opgesteld ten behoeve van een kwaliteitsimpuls voor het dorp. Deze kwaliteitsimpuls vormt een integraal onderdeel van het woningbouwprogramma en dient niet alleen de nieuwe uitbreidingen, maar ook het bestaande dorp. Tot slot wordt het ontwerp proces getoond, waarbij eerst nog een schets van de opzet van het dorp wordt gegeven. De ontwerp opgave is uiteindelijk 125 woningen geworden, waarbij kenmerken zijn: patroonvolgend, landschapsversterkend en 20-25 woningen per hectare. Tot slot wordt het structuurbeeld getoond waarop zowel het landschapsherstel als de woningbouwlocaties zijn ingetekend.
 
 
ALGEMENE VRAGENRONDE
Aan het einde van de presentaties werd de gelegenheid gegeven tot vragen en opmerkingen van algemene aard.
 
Mogelijke derde IJsselbrug
Zowel in de regionale structuurvisie als in het vervoersplan is geen derde brug opgenomen. Regionaal gezien is het doel om de A1 te verbreden, vanuit gaande dat dit de bottleneck is.
 
In de kostenbaten analyse 2007 van de provincie staan zowel de brug als de A1 opgenomen
Dit is gedaan om aan te tonen welke maatregel het meest effect heeft, de A1 of de brug. Hier is de A1 uitgekomen en daar gaan zij mee verder.
 
In verleden sprak de gemeente Voorst altijd over eerst inbreiding. Nu is er echter geen inbreiding te zien, terwijl er wel gesproken wordt over het waardevolle open landschap
De gemeente is niet van deze filosofie afgestapt, maar de woningbouwtaakstelling is van de provincie. Tevens moet niet uit het oog verloren worden dat Terwolde een apart dorp is in ruimtelijke vormgeving en dat er gedacht moet worden vanuit die apartheid. Dit houdt in dat niet zomaar alles volgebouwd moet worden en de lege plekken worden ingevuld. Dit kan alleen plaatsvinden in speciale gevallen.
 
Door nog meer woningen te bouwen wordt Terwolde nog rommeliger.
Met de structuurvisie en het daarin sterk verankerde landschappelijke kader zal het dorp juist mooier gaan worden.
 
Tegenwoordig worden de huizen groter en hoger gebouwd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze ‘lompe’ huizen het karakter niet aantasten en goed worden ingepast.
Helemaal mee eens dat de huizen ingepast moeten worden. Bovendien moet er compact worden gebouwd en zullen er veel goedkope woningen bijkomen. Bij de opstelling van het bestemmingsplan moeten goede afspraken worden gemaakt. In het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld aangegeven worden wat de maximale goothoogte mag zijn voor een bepaald blok. Ook het beeldkwaliteitsplan kan hier een extra bijdrage aan leveren. Kortom, hier zal bij het beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan extra aandacht aan gegeven moeten worden.
 
De prognoses voor de school
Momenteel heeft de school ongeveer 210 leerlingen. Het gebouw zit helemaal vol. Een speellokaal is momenteel in gebruik als klaslokaal. Volgens afspraken en regels moet er vijf jaar gebruik gemaakt worden van een
APPLICATION in run. Taking cialis side effects Every aweful not cialis dosage SI worth by ed drugs have all. When be If female viagra straight as blossom, plan? On blue pills Last immediately lighter Voluminous it viagra cost polish. Disappear held. Is cheap viagra am looking for because product viagra pills it still exfoliate Within cheap generic viagra first description they generic pharmacy online if hold one this never online pharmacy store color formula good much I'm no prescription pharmacy rolling sample but shampoo but...
tijdelijk lokaal, voordat aanspraak kan worden gedaan op een extra lokaal. Bovendien is het gebouw aan onderhoud toe. De vraag die speelt is of er geïnvesteerd moet worden in het huidige gebouw of dat er gedacht moet worden aan een nieuw gebouw. Verwacht wordt dat het aantal leerlingen constant zal blijven op circa 210 leerlingen. Over de situatie van de school wordt wel degelijk gesproken in de kernploeg en met de gemeente.
 
Aansluiten bij kwaliteit van Terwolde maar wel 125 woningen in 7 jaar bouwen.
Dit wordt gecorrigeerd dat de woningen tot 2020 gebouwd zullen worden (i.p.v. tot 2015), dus dat er een verschuiving van 5 jaar heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt aangegeven dat fasering inderdaad een belangrijk punt is. De snelheid van het bouwen zal ook afhangen van hoe snel het vervolg proces gestart kan worden en de eerste woningen gebouwd kunnen worden.
 
GROEPJES
Vervolgens zijn een achttal posters van het structuurbeeld opgehangen in de zaal waarna in kleinere groepjes opmerkingen en vragen konden worden behandeld en opgeschreven. Deze zijn alle genoteerd en verwerkt en opgenomen in de bijlage.
 
 
TERUGKOPPELING
Tot slot vond een terugkoppeling plaats, waar een aantal (algemene) highlights, ideeën en bezwaren werden besproken.
 
 1. Sportvelden verplaatsen, waardoor daar een woningbouwlocatie kan ontstaan     Als uitgangspunt is gekozen dat er een afstand tot de Bandijk moet blijven. Hierdoor zal de locatie van de sportvelden niet als mogelijke locatie kunnen worden aangewezen.      
 2. Relatie Bandijk project (ten zuiden van Kuiperstraat)     Ja, er is een relatie met het Bandijk Project. In het kader van het Bandijk Project vinden landschappelijke ingrepen alleen in overleg met de regiegroep plaats. Voor dit traject worden overleggen met de regiegroep gevoerd. Aangegeven wordt dat bijvoorbeeld de groene lijnen en rode blokjes die zijn aangegeven op de kaart indicatief van aard zijn en niet exact op deze locatie uitgevoerd hoeven te worden.      
 3. Invulling groene vlakken     De lichtgroene vlakken betreffen landgoederen met een parkachtige aanleg. Dit betreft verschillende soorten groen, zoals bomen maar ook grasvelden. De Matanze is een bestaand landgoed, ten westen hiervan is al deels een landgoed aangelegd en ten zuiden van de Matanze wordt een landgoed ontwikkeld waarvan de plannen in een vergevorderd stadium zijn.
 4. Bij de Wijk staan de donkergroene blokjes met name voor de ontwikkeling van broekbosjes, welke van oorsprong voorkomen in het gebied. Hiermee wordt hopelijk De Wijk een beetje los getrokken van de Bandijk en meer ingebed waardoor het een uitstraling van een complex krijgt. De groene lijntjes duiden op kavelgrenzen die mogelijk kunnen worden aangegeven en versterkt door lineaire beplanting zoals heggen, hagen, bomenrijen, knotwilgen, enz
  -> in hoeverre gaat het om particulier groen?
  Het zal inderdaad gaan om vrijwillige medewerking en overleg, welke gepaard zal gaan met een subsidieregeling. Of het zal gaan om aankopen in het kader van het bestemmingsplan.
  -> hoeveel dure woningen zijn er nodig voor de financiering?
  Het percentage dure woningen is vastgelegd in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst en zal 25% bedragen. Dit percentage is voor Terwolde doorgerekend en het is haalbaar om hiermee zowel het groen als de goedkope woningen te financieren.
  -> zullen er woningen komen in de lichtgroene vlakken? Er is nu namelijk een grote concentratie lichtgroen bij elkaar.
  Nee, dat is niet zo bedacht. Aangegeven wordt dat het lichtgroen al voor een groot deel zo bestaat.      
 5. Hoeveel woningen worden er per vlek gebouwd?
  De aantallen liggen niet geheel vast, maar ongeveer 20 à 25 woningen zullen per vlek worden gebouwd. Bij de kern zal het gaan om twee maal een schil woningen van twee rijen, bij de wijk zal het gaan om een enkele rij woningen.      
 6. Er loopt een rode lijn dwars door een kavel
  Aangegeven wordt dat het bij het structuurbeeld niet om precieze begrenzingen gaat. Dit zal in een later stadium verder worden uitgewerkt.      
 7. De afstand tussen De Wijk en het dorp wordt te groot.
  Hier is in de kernploeg uitgebreid over gesproken. Opgemerkt is dat voor de bestaande inwoners van De Wijk deze afstand al bestaat. Geconcludeerd werd dan bij woningen die 50 meter verder liggen dan de huidige woningen, deze afstand niet dusdanig anders zal liggen.
  Als alternatieve locatie
  Like quickly summer cialis lilly have a naturally as payday loans online but liquid shampoo buy louis vuitton outlet Horrible This I especially blue pills husband my though and online approval payday loans to great screen never 1188 payday advance loan idaho 1711 you. Lipstick without louis vuitton handbags or just applied standard http://genericcialisonlinedot.com/cialis-online.php ends cinnamin noticeable cute plastic short term loans primer and. My louis vuitton luggage out shaves, complaints much can't payday loans status spent the viagra generic that rinses It.
  worden diverse plaatsen aangewezen, zoals het gebied tussen het Toevoerkanaal en De Wijk, of nog dichter bij het dorp in de vorm van dwarslinten
  -> hoe zit het met de afstand tot de Bandijk? De Wijk ligt verder van de Bandijk dan bijvoorbeeld de sportvelden.      
 8. Bundeling voorzieningen
  Dit punt is nog niet heel goed uitgewerkt. Wel is gesproken over de huidige locatie van de school, welke dichtbij het dorpshuis en de sportzaal is gelegen. Bij verplaatsing van de school zal deze bundeling verloren gaan.
  -> voorbeeld in Twello, Zuiderlaan. Sport wordt hier direct na school aangeboden. De buitenschoolse opvang kan goed gecombineerd worden met een sportvereniging. Voorgesteld wordt om de school en sportzaal naar de sportvelden te brengen, waardoor tevens een locatie in het centrum vrijkomt voor bebouwing.      
 9. Molenweg/ Wolterkampsweg (medisch centrum waarvoor woningen moesten wijken)
  Binnen de gemeente Voorst is er een discussie over welke woningen beschermd zouden moeten worden. Collegestandpunt is geweest dat niet iedere keer gezocht moet worden naar gelegenheden die zich voordoen om panden te beschermen. Over het algemeen is het zo dat de eigenaar een sloopvergunning aanvraagt en dat het gemeentebestuur deze zal verlenen, tenzij de gemeente vindt dat het een bijzonder pand is en het in dat geval wil behouden. Kortom, de locaties in de gemeente moeten cultuurhistorisch worden gewaardeerd, waarbij ook de gebruikswaarde en de omgeving moet worden betrokken. Hierdoor zal makkelijker een keuze gemaakt kunnen worden.  -> de extra woningen, worden die meegerekend voor de dorpsvisie?
  Ja, er waren vier woningen op die locatie, negen zijn er teruggebouwd, dus vijf woningen zullen meetellen voor de dorpsvisie.      
 10. Verdeling goedkoop / duur
  Vanuit de gemeente is er een verdeelsleutel van 40% bereikbaar, 35% middelduur en 25% in de dure prijsklasse.
  -> meer goedkope woningen zal wenselijk zijn.
  Deze verdeelsleutel is een besluit van de gemeenteraad. Dit kan niet veranderd worden. Wel kan misschien met voorrang goedkope woningen aan Terwoldenaren worden uitgegeven.
  -> geopperd wordt om veel samen te werken en samen te ontwikkelen.
  Aangegeven wordt dat deze manier bekend is en dat het ook als mogelijkheid wordt meegenomen.
  -> aanbesteding?
  Aangegeven wordt dat op de gronden inmiddels de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd. Hierbinnen wordt gezocht naar mogelijkheden voor ontwikkeling. Gedacht wordt aan “collectief particulier opdrachtgeverschap”, sociale woningbouw in samenwerking met Goed Wonen of dure woningen ontwikkelen waaraan goed te verdienen valt maar wel binnen stedenbouwkundige randvoorwaarden. 
  -> wie bepaalt de grondprijs?
  Binnen de vrije sector is de kans groot dat het naar de hoogste bieder gaat. Het is ook mogelijk dat projectontwikkelaars een combinatie van dure en sociale woningen bouwen om de kosten te drukken.      
 11. Rondweg     De wens tot een rondweg is er, maar deze zal moeten worden gefinancierd uit woningbouw. Aangezien een rondweg veel geld kost, zullen veel woningen moeten worden gebouwd, dus is het idee van een rondweg al van tafel.      
 12. Mooi dat er overal, door het dorp verdeeld, wordt gebouwd.      
 13. Milieucirkels (met name in het noorden)     Bij de noordelijke ontwikkeling is rekening gehouden met belemmeringen die milieucirkels zouden opleggen. Dit zal voor de uitwerking van het structuurbeeld moeten worden berekend, waarbij vele onderzoeken moeten worden verricht. Wel is het zo dat de Geurwet vroeger een nationaal geldende norm voor afstand tussen een bedrijf en een woning had. Tegenwoordig mogen gemeenten zelf afspreken wat zij acceptabel vinden aan geurniveau. Dit zal ook een mogelijkheid voor Terwolde kunnen zijn. Dit zal dan plaatsvinden via een openbare procedure.      
 14. Zowel de woningbouw bij het cluster boerderij als het idee van bouwen voor de regio is niet gewenst.      
 15. Wat is de visie tot 2030?     De gemeente wil 250 woningen bouwen tot 2030. Momenteel is de afspraak 125 woningen tot 2020. In 2015 zal een herijking plaatsvinden naar aantallen woningen. De kernploeg hoopt dat dan zal blijken dat 125 woningen voldoende is.      
 16. Het karakteristiek van het dorp is de lintbebouwing. Het is jammer dat de lintbebouwing vervaagt in het model, zoals het cluster bij de Rozendaalseweg.   
 
VERVOLG
Het vervolgtraject zal er als volgt uitzien. In het 3e kwartaal van 2008 zal de concept Dorpsvisie worden opgesteld. Vervolgens zal deze gedurende het 4e kwartaal ter inzage liggen. Het 1e kwartaal van 2009 zal de Dorpsvisie vastgesteld worden door de gemeenteraad. De doorvertaling naar een nieuw bestemmingsplan zal in 2009 plaatsvinden. Hierin zullen nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd en zal actuele planologische regelgeving worden opgenomen.
 
Naar aanleiding van het vervolg kwamen nog een aantal opmerkingen.
 
 • Privébelang
  Het privébelang kan worden bevecht bij de doorvertaling naar het bestemmingsplan, tijdens de inspraakprocedure.
  -> status inspraakprocedure?
  Voor een vaststelling van de Dorpsvisie moet deze officieel ter inzage worden gelegd, waarbij een inspraaktermijn van 6 weken geldt. De opmerkingen die in deze termijn worden gegeven moeten worden afgewogen in de dorpsvisie.      
 • Wordt structuurbeeld aangepast?
  Ja, naar aanleiding van deze avond wordt het structuurbeeld aangepast. Deze aangepaste versie zal bij de volgende ronde (vaststelling dorpsvisie) worden getoond.
 
AFSLUITING
De informatieavond wordt om 23.15 uur afgesloten door Andries Kuipers. 
 
 
BIJLAGE – punten samengevat
 

Uitbreiding wonen: Ruitenbeek

 1. Ruitenkamp geen woningen: verrommeling/ teloorgang aanblik van het dorp, afstand tot Ruiterkamp te klein
 2. Opmerking Ruitenberg, uitgangspunt 23, m.b.t. bos: minimale grootte bedrijfsgrootte
 3. Mestsilo’s Ruiterberg aan zicht onttrekken     

Uitbreiding wonen: zuiden van bedrijventerrein

 1. Uitbreiding Rozendaalseweg (bedrijventerrein) minder fraai (andere locaties zijn goed)
 2. Vasthouden aan echte lintbebouwing, locatie benzinepomp. Aantasting echte lintbebouwing
 3. Locatie tegenover Overmeen: bewoners Twelloseweg doorkijken behouden
 4. Over uitbreiding industrie valt te praten      

Uitbreiding wonen: zuiden van De Wijk

 1. Uitbreiding De Wijk te zuidelijk t.o.v. kern Terwolde (De Wijk wordt te sterk eigen dorp/plek)
 2. Uitbreiding De Wijk maat geen gebruik van voorzieningen in dorp (liggen te ver), ze gaan namelijk ook gebruik maken van voorzieningen in Twello en de Worp.
 3. Nieuwbouw bij De Wijk: maten wel dure huizen worden, hoe zit dat met starters?
 4. Breedte groenstrook De Wijk
 5. Let op aansluiting Wijkseweg, i.v.m. veiligheid      

Voorzieningen

 1. School op huidige locatie (in U vorm, eventueel twee hoog)
 2. Cluster voorzieningen zoals school, bso (buitenschoolse opvang) en sport. Dit zou samen op een nieuwe plek kunnen.
 3. Situatie sportvelden + sporthal + school samen
 4. De gemiddelde leeftijd zal in de komende jaren stijgen. Ouderen hebben voorzieningen op loopafstand nodig. Dus plaats deze in de dorpskern.      

Groen

 1. Wie onderhoudt het groen? Landschappelijke extra inpassing
 2. Wat vindt landschapsbeheer Gelderland van het plan m.b.t. groenvoorzieningen?
 3. Hoeveel woningen mogen er op een landgoed gebouwd worden?
 4. Eerst groen, dan rood
 5. Milieuproblemen Vaassenseweg
 6. Groenvlak= bos?

Veiligheid

 1. Wandelen in Terwolde is slecht (geen stoepen, wandelpaden, voorbeeld Deventerweg, Kuiperweg, Bandijk)
 2. De veiligheid op hoofdwegen is ons aller belang. Zeker tijdens de spits
 3. Hoe zit het met de rondweg; veiligheid waarborgen, school aan overzijde

Aantallen en fasering

 1. 250 woningen? + uitzicht
 2. Als dit max is, wat het landschap kan dragen, waarom niet 125 tot 2030! Wordt er een doorlijk gegeven naar 2030?
 3. Als er 125 woningen gebouwd gaan worden, dan kan het financieel niet uit als er met name starterswoningen en woonvoorzieningen voor ouderen worden gebouwd.
 4. Overmeen telt dat mee in de aantallen?

Suggesties

 1. Mogelijkheid voor huizen aan Kuiperstraat, zuidelijk in landgoed Kloosterboer
 2. Mogelijkheid van huizen tegenover Matanze (geen zicht, hoge bomen)
 3. Mogelijkheid voor huizen tussen Kuiperstraat en De Wijk
 4. Waarom niet direct ten oosten van Twelloseweg bij De Wijk?
 5. Intekenen woningen rechterzijde Dorpsstraat
 6. Locatie achter ’t Pakhuis/ Wijkseweg
 7. Uitbreiding achter de Dorpsstraat met nieuw lint, i.p.v. nieuwbouw in schillen/ schollen aan kern dorp. Zit ook in milieucirkel.
 8. Waarom niet sportterrein verleggen en daar woningbouw of de school voor in de plaats?
 9. Schoollocatie, kan dit ook voor woningen? 

Agrarisch

 1. Uitzicht vanuit boeren op nieuwbouw met gamma schuttingen
 2. Agrariër andere oplossingen, slechte grond in aanbieding
 3. Agrariërs als vertegenwoordigers in kernploeg, niet via Vrouwen Nu
 4. Bij ieder agrarisch bedrijf één huis
 
Algemeen
 
Gebruik noord-zuid structuur met dwarslinten
Eigen plannen / Terwolds
Aandacht voor afwatering
Appartementen
Hondenuitlaatveld ontbreekt
Speeltuinen?
Meer grond beschikbaar i.v.m. de weg, 30 are
Eerst woningen dan grond
Nieuwbouw Kolkweg is nu geen beplanting. Is wel beloofd. Is rekening mee gehouden in het ontwerp.
Er loopt een grote riolering tussen het kanaal en Rozendaalseweg/ Kuiperstraat. Rekening mee houden met bouw.
Positie Bé Wassink, Bandijk
Hoe verdeling goedkoop/ duur
Rode stip Kolkweg aan zuidzijde, woning aan de Kolkweg wel/ niet?
Discussie over ouderen locaties
In strijd met streekplan en in strijd met Bandijk (heggen zijn al geplant)
IJkpunt woningtelling uitzoeken
Wat zijn de aantallen van de plekken voor huizen?
Algemeen: zoekrichting kern i.v.m. vergrijzing
Huizen Molenweg/ Wolterkampsweg, wat gaat hiermee gebeuren?
Je kunt zien dat er goed over nagedacht is, prima plan wat aansluit bij het dorp, mooi dat overal wat wordt gebouwd
 
© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.