Het laatste bericht, een verslag van de fietstocht in en rondom Terwolde, om de ruimtelijke kwaliteiten in beeld te brengen, dateert alweer van juli 2007. Is er in die tijd niets gebeurd? Niets is minder waar Er is hard gewerkt door de kernploeg, de gemeente Voorst en bureau BugelHajema. Daarvan doen wij nu verslag. Tevens kunt u verderop in dit stuk lezen wat de overwegingen zijn geweest om tot nu toe weinig de publiciteit te zoeken.

Eerst een korte terugblik:

 • In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Terwolde door het college van B&W uitgenodigd is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een dorpsvisie. De ligging van Terwolde buiten het bundelingsgebied van de Stedendriehoek, de unieke ruimtelijke karakteristiek van het dorp Terwolde en het feit dat er bij Terwolde niet direct een heel duidelijk logische woningbouwlocatie komt boven drijven zijn redenen voor het college geweest om deze interactieve aanpak voor te stellen. Deze uitnodiging hebben wij aangenomen.
 • Ook heeft u in diezelfde Nieuwsbrief kunnen lezen door wie Terwolde zo breed mogelijk wordt vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordigers zitten in “De Kernploeg”. Ieder lid heeft zich destijds voorgesteld. Hier volsta ik met alleen de namen: Carla Douma (OVT), Harrie Steenbergen (NH-kerk), Aart Klaver (AST), Tony Leurink (Bedrijven), Corrie Swennenhuis (Vrouwen van Nu), Richard Sijbrand (geboren en getogen Terwoldenaar), Anita Boon (nieuwe Terwoldenaar), Mirjam Rappel (OBS De Bongerd), Harold van Gerrevink (De Wiek), Harry Kamphuis/Ap Segers (SV Terwolde), Lies Holstein (Terwoldenaar/deskundige), Andries Kuipers (Vereniging Dorpsbelangen)
 • De vertegenwoordigers van de gemeente Voorst leiden het proces en zorgen voor verslaglegging.
 • Stedenbouwkundig adviesbureau BugelHajema is de deskundig adviserende partij, die alle informatie vertaalt naar de ruimtelijke invulling, zowel landschappelijk als voor de bebouwing.

De ontwikkeling van de dorpsvisie doorloopt 4 fasen:

 1. Probleemdefinitie: We inventariseren wat er is, hoe Terwolde er uit ziet, wat waardevolle ruimtelijke elementen  zijn in en rondom ons dorp. Ook wordt gekeken welke positie Terwolde heeft binnen de Stedendriehoek, welke behoeften er zijn aan woningen/voorzieningen. Ook wordt gekeken naar wat de ruimtelijke belemmeringen  (IJssel, natuurgebieden/landbouw) zijn.      
 2. Ruimtelijke analyse en uitbreidingsprincipen: Wat is er in Terwolde e.o. mogelijk? Op welke manier kan dit zo  goed mogelijk worden ingepast ten opzichte van bestaande bebouwing en binnen de voor ons waardevolle landschap en omgevingselementen. Deze stap is de basis van waaruit we verder gaan nadat alternatieven zijn onderzocht. Dit zijn de ruimtelijke uitgangspunten.      
 3. Ruimtelijk structuurbeeld: Met deze stap worden gemaakte keuzes concreter. Anders gezegd: hoe gaat het er uit zien, wat en waar wordt er gebouwd, hoe wordt het landschap aangepast, welke voorzieningen komen er, enz.
 4. Dorpsvisie vaststellen (door de Raad van de gemeente Voorst) en presenteren. Na vaststelling van de dorpsvisie start het bestemmingsplanproces om de uiteindelijke bouwopgave ook te kunnen realiseren.
Wat is er in die tussentijd gebeurd?
Wij hebben 8 bijeenkomsten gehad met de vertegenwoordigers van de gemeente (waarbij wethouder van Muyden ook 1 maal aanwezig is geweest) Daarnaast hebben wij als kernploeg onderling 2x extra vergaderd om standpunten en ideeën nog eens goed uit te wisselen en door te nemen.
 
De belangrijkste gespreksonderwerpen: 
 • Voor wie wordt er straks gebouwd in Terwolde? De woningbouwopgave van de gemeente Voorst is een     regionale taakstelling. Met andere woorden alle woningen die de komende jaren in de gehele gemeente Voorst worden gebouwd, worden in principe ter beschikking gesteld aan inwoners van de regio Stedendriehoek.      
 • Hoe zit dat met Terwoldenaren die willen terugkeren naar hun eigen dorp of willen blijven wonen in hun eigen dorp? De gemeente Voorst wil zich inspannen voor een voorrangsregeling voor mensen met een sociaal economische binding met Terwolde, voor zover de wet hiertoe mogelijkheden biedt. In de nieuwe gronduitgifteregeling zoekt zij naar een goede balans.      
 • Over welke aantallen woningen gaat het? Terwolde heeft zich een paar jaar geleden uitgesproken voor lichte groei om het dorp levend en maatschappelijk, sociaal gezond te houden (de stickerplak en discussie avond in Dorpszicht) De gemeente Voorst stelt, in het kader van afspraken binnen de stedendriehoek, het aantal op 250 woningen tot 2030, dit is door de gemeenteraad vastgesteld in de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst 2005 en uitgangspunt voor het dorpsvisietraject. Concreet wordt nu ruimte gezocht voor de bouw van de eerste 150 woningen tot 2020. De kernploeg vindt 250 woningen teveel t.o.v het huidige aantal woningen (466) Zij vraagt zich af of met een dergelijk aantal het karakteristieke beeld van Terwolde wel behouden blijft. Ook is zij van mening dat deze groei in een te hoog tempo gaat, waardoor geen sprake kan zijn van een evenredige groei. De kernploeg gaat uit van het ruimtelijk laadvermogen ofwel het aantal woningen dat gebouwd     kan worden zonder dat de ruimtelijke kwaliteit verloren gaat. Dit is eveneens een uitgangspunt voor het dorpsvisietraject. De gemeente beseft ook dat ruimtelijke kwaliteit en behoud van de dorpse identiteit van groot belang zijn. Zodra blijkt dat deze twee aspecten onder onacceptabele druk komen te staan zal er een herijking     plaatsvinden van de uitgangspunten. Het college van B&W heeft in een brief onlangs aangegeven dat in dit     stadium van de planvorming de beide bovenstaande uitgangspunten overeind moeten blijven.      
 • Over welke voorzieningen gaat het? Het gaat over de basisschool, gecombineerd met de naschoolse opvang, peuterspeelzaal, bibliotheek. Het dorpshuis wordt hierin betrokken. Sportfaciliteiten zoals de gymzaal en de sportvelden. Al deze aspecten worden ook genoemd in de aandachtspunten van het leefbaarheidspoor voor de kernen in de gemeente Voorst.      
 • Inventarisatie. Bij de inventarisatie wordt aandacht gevraagd voor het ‘updaten’ van de hindercirkels, de ontwikkeling van 2 landgoederen, het cultuurhistorisch beleid voor de Bandijk en het in beeld brengen van oude kerkepaden en waterlopen i.v.m. recreatieve mogelijkheden.      
 • Wat kan Terwolde e.o. aan qua bebouwing, zonder dat het karakteristieke beeld al te ernstig verstoord wordt? (ook wel het ruimtelijk laadvermogen genoemd) Als karakteristiek wordt door de kernploeg de lintbebouwing, de doorkijkjes naar het dorp, de monumentale boerderijen en ‘buitenplaatsen’ gezien. Wat betreft het dorp: het kerkplein, woningen aan de Molenweg/Wolterkampsweg, het Tuindorp, enkele monumentale panden (o.a. d’Olde schole, de voormalige pastorie, de Klok) de ligging van het voetbalcomplex en de doorzichten naar het buitengebied.      
 • De modellen. Bureau Bugel-Hajema heeft 5 ruimtelijke modellen ontwikkeld als studie voor mogelijke invulling van te bebouwen plaatsen en landschapsaanpassing. Deze modellen zijn nog niet erg concreet en geven mogelijke ontwikkelrichtingen aan. De kernploeg heeft 4 van de modellen afgewezen en ook haar bedenkingen geplaatst bij het 5e model. In deze voorstellen stonden naar haar mening veel te grote clusters woningen (wijken) waardoor Terwolde haar landelijk karakter dreigt te verliezen. Ook vond zij in deze ontwerpstudies veel te weinig terug van haar inbreng bij de inventarisatie.      
 • Stap terug. De hele projectgroep (kernploeg, gemeente en Bugel-Hajema) was het er over eens dat het proces te snel liep en dat er daardoor te weinig overeenstemming was over de ruimtelijke uitgangspunten. De raad van de gemeente Voorst heeft meer tijd gegeven om de dorpsvisie te ontwikkelen. De maanden oktober, november en december hebben we gebruikt om opnieuw duidelijke uitgangspunten op te stellen. Dat is inmiddels gedaan en op basis van deze nieuwe uitgangspunten gaat het bureau Bugel-Hajema opnieuw aan de slag om voorstellen aan te dragen.    
 • Communicatie. Indien de kernploeg en de gemeente Voorst overeenstemming bereiken over één van de nieuwe modellen (ontwikkelrichtingen) dan vinden wij het tijd om alle inwoners van Terwolde e.o. te informeren over deze voorstudie. De verwachting is dat deze presentatie in april kan plaatsvinden. Dat is het moment waarop iedere inwoner kennis kan nemen van het geen tot nu toe is ontwikkeld met alle achtergrondinformatie daarbij behorend. Daar kan ook op gereageerd worden. Tevens is dit een ‘testcase’ voor de kernploeg of zij inderdaad Terwolde op de juiste manier heeft vertegenwoordigd.      

Wij beseffen dat dit verslag een algemeen karakter heeft en op hoofdlijnen de gang van zaken weergeeft. In de fase van de ‘modellen’ is het zelfs niet wenselijk gedetailleerd verslag te doen omdat er dan teveel onrust kan ontstaan met daarbij discussies die niet bijdragen aan het proces. Bij de kernploegleden echter kunt u altijd terecht voor meer informatie. Ook kunt u aan hen uw opmerkingen of zorgen kwijt; zij nemen deze zeker mee naar het overleg. In de aanloop naar de presentatie zorgen wij voor uitgebreidere informatie om u voor te bereiden op deze avond. U kunt deze informatie, evenals dit verslag, straks vinden op de website: http://www.terwolde.net

Namens de Kernploeg, Andries Kuipers

 

© 2020 Dorpsbelangen Terwolde. All Rights Reserved.